Prawo do odstąpienia od umowy

Zasady anulowania rezerwacji i formularz anulowania
Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi przepisami, przy czym konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celu, który w przeważającej mierze nie może być przypisany ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej:

A. Polityka anulowania
Prawo do odstąpienia od umowy
Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Kontrahent lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Grosik Supermarkt HOD GmbH, Prager Str. 69, 1210 Wiedeń) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje uchylenia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Użytkownikiem inaczej; w żadnym wypadku Użytkownik nie zostanie obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.

Ponosimy koszty zwrotu takich towarów, które ze względu na swój charakter mogą być w normalny sposób odesłane do nas pocztą. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać do nas odesłane w zwykły sposób pocztą (towary spedycyjne), szacowane na maksymalnie około 400 EUR za każdy taki towar. Euro.

Pasażer musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

Wykluczenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i przy których produkcji decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub decyzja konsumenta, lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do spożycia zostałby szybko przekroczony.

Prawo odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów dotyczących dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli pieczęć została usunięta po ich dostarczeniu.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
– Towary, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do spożycia szybko upłynął;
– Towary wykonane zgodnie ze specyfikacją klienta lub wyraźnie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;
– Towary, które są dostarczane jako zapieczętowane i nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, pod warunkiem, że ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu;
– Gazety, dzienniki lub czasopisma, z wyjątkiem umów o prenumeratę takich publikacji.

Instrukcje ogólne
1) Należy unikać uszkadzania lub zanieczyszczania towaru. Prosimy o zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i elementami opakowania. W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego opakowania ochronnego. Jeśli nie posiadasz już oryginalnego opakowania, użyj odpowiedniego opakowania, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami w transporcie.
2) Prosimy nie odsyłać towarów do nas w ramach usługi freight collect.
3) Należy pamiętać, że wyżej wymienione punkty 1-2 nie stanowią warunku skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

B. Formularz anulowania
Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz.

Do

Grosik Supermarket HOD GmbH
Prager Str. 69, 1210 Wiedeń

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Zamówiono w dniu (*) ____________ / otrzymano w dniu (*) __________________

________________________________________________________
Nazwa konsumenta(ów)

________________________________________________________
Adres konsumenta(-ów)

________________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

_________________________
Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Reprezentowany przez IT-Recht Kanzlei